С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Thursday, November 9, 2017

Докторантска конференция - Февруари 2018 г.

В рамките на работен пакет "Открита наука" Докторантски център "Св. Климент Охридски" започва набирането на кандидати за участие в научна конференция, която ще се проведе през месец февруари 2018 г. Представените текстове ще бъдат публикувани в печатен сборник. Участниците ще получат допълнителна възможност за работа върху оформлението на работите си в рамките на общ докторантски курс "Подготовка на научен текст за публикация".

Допустими кандидати: студенти, докторанти, пост-докторанти, специализанти, млади учени и преподаватели от СУ "Св. Климент Охридски".

Крайният срок за подаване на заявките е 20.12.2017 г.

Одобрените кандидати ще бъдат информирани до 3 януари 2018 г. по електронна поща.

Заявките за участие се подават съгласно приложената форма:

Friday, November 3, 2017

Подкрепа за научни публикации в рамките на Докторантския център

Докторантски център „Св. Климент Охридски“ започва събирането на кандидатури за финансова подкрепа в рамките на работен пакет „Открита наука“.

1. За какво може да се търси подкрепа?
В рамките на процедурата ще бъдат осигурени средства за:
  • специализиран превод;
  • такси на издателството за публикуване на текста.

2. Какъв е размерът на подкрепата, за която се кандидатства:
  • до 1047 лв.

3. Кой може да кандидатства?
  • докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени; 
  • преподавателите са допустими кандидати в съавторство с някоя от посочените по-горе групи.

4. Срокове и административна информация

Срокът на поканата е отворен до изчерпване на средствата по бюджет, но не по-късно от 30.09.2018 г.

Подробно описание на документите за кандидатстване ще откриете в приложената „Методология“.

Документите се подават:

а) по електронната поща, подписани и сканирани на адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg

б) на хартия, подвързани в папка: стая 47, Ректорат, за инспектор Ирена Черешарова (в работното време на служителя).

Необходими документи:

Monday, October 23, 2017

Обмен на персонала от изследователи и иноватори (RISE), Хоризонт 2020

На 7 ноември 2017 г. в Големия салон на БАН, ул. „15-ти ноември“ № 1, София, ще се проведе информационен ден за разясняване на условията за кандидатстване по схемата за Обмен на персонала от изследователи и иноватори (RISE) от дейностите Мария Склодовска-Кюри, конкурс H2020-MSCA-RISE-2018.
Онлайн регистрация на адрес:

Friday, October 20, 2017

Списък с книги за закупуване

Уважаеми колеги,

Заглавията, събрани от вашите заявки в рамките на работен пакет "Достъп", бяха обработени от служителите на Университетска библиотека. Пълният списък получи одобрението на експертния съвет към проекта. Внего не бяха включени единствено заглавия преди 2000 г., които подлежат на антикварно набавяне.

Утвърдените заглавия можете да прегледате тук:

Допълнително ще публикуваме информация, когато книгите бъдат доставени и станат налични в библиотеките на СУ.